TMN
Zamysłowo ul. Wrocławska 42/44, 62-060 Stęszew
polskirosyjski  Pol Plan
Regulamin i warunki handlowe sklepu internetowego ww.TMN.pl

1) Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.tmn.pl prowadzony jest przez firmę Benedykt i Rafał Bródka "Pol-Plan" Zakład Produkcji Plandek S.J. (zwanej dalej Pol-Plan), działającą pod adresem 62-060 Stęszew Zamyslowo ul. Wroclawska 42/44, email: polplan@pol-plan.com.pl, nr telefonu +48 61 813-56-09.

2) Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.tmn.pl, są przetwarzane przez Pol-Plan S.J. z siedzibą ul. Wrocłaska 42/44 Stęszew-Zamysłowo. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3) Opisy i zdjęcia produktów

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

4) Ceny

Uwaga! Przedstawiona w sklepie oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.tmn.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Cena podana przy towarze jest wiążąca o ile zostanie potwierdzona pisemnie w korespondencji e-mail przez pracownika sklepu lub telefonicznie podczas rozmowy zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, co stanowi część procesu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5) Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.tmn.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

6) Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.tmn.pl może zostać podjęty przez kupującego na dwa sposoby: odbiór osobisty w siedzibie sklepu lub dostarczony kurierem pod określony przez kupującego adres.

W przypadku odbioru osobistego, przyjęcie zamówienia ze strony www.tmn.pl oznacza zarezerwowanie i przygotowanie towaru na określony w czasie rozmowy telefonicznej czas jego odbioru.

W przypadku wysyłki do klienta zostaje on obciążony dodatkowo kosztami wysyłki zgodnie z cennikiem przewoźnika. Koszt dostawy zostaje ujęty na fakturze sprzedażowej jako pozycja "koszt transportu". Kupujący zostanie poinformowany podczas rozmowy zwrotnej telefonicznej o przybliżonych kosztach dostawy.

Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

7) Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
Przed wydaniem towaru Klientowi: Przelew na rachunek bankowy Pol-Plan S.J.
W momencie odbioru towaru: Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu TMN w Zamysłowie, gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

Pol-Plan S.J. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Pol-Plan S.J. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do Pol-Plan S.J.

8) Zwrot towaru

 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

Zwrot towaru, o którym mowa odbywa się na koszt klienta. Sprzęt lub towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione wszystkie warunki, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Pol-Plan S.J., i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. 

W przypadku korekty ilościowej towaru, Pol-Plan S.J. zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy je ponosił.

Po otrzymaniu przesyłki/towaru klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę.

Prawo odstąpienia od umowy, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

9) Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Pol-Plan S.J. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Pol-Plan S.J. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Oddawany sprzęt musi być kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Pol-Plan S.J. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Pol-Plan S.J. i podlega naprawie gwarancyjnej.

Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

10) Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.tmn.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.


 

Warunki Handlowe POL-PLAN 


 1. Przyjęcie i realizacja zamówień.
 1. Niniejsze warunki handlowe mają zastosowanie do umów zawieranych przez POL-PLAN Sp. j (Sprzedający) z innymi przedsiębiorstwami oraz z podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Klient).
 2. Uznaje się, że poprzez fakt posiadania faktury (rachunku) Klient zapoznał się z niniejszymi Warunkami Handlowymi, zaakceptował je bez zastrzeżeń i wyraził zgodę na ich stosowanie. W wypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient nie dokona podpisania faktury (rachunku) uznaje się, iż Klient zapoznał się z niniejszymi Warunkami Handlowymi,zaakceptował je bez zastrzeżeń i wyraził zgodę na ich stosowanie z chwilą doręczenia mu  f a k t u r y (rachunku) a w razie gdy sprzedaż nie jest potwierdzona fakturą (rachunkiem) z chwilą dokonania zapłaty na poczet ceny za nabywany towar.
 3. Zamówienia są realizowane na określonych poniżej warunkach Handlowych uzgodnienia odbiegające od poniższych Warunków Handlowych wymagają każdorazowo pisemnego potwierdzenia Sprzedającego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Klient zamieści w zamówieniu jakiekolwiek adnotacje odbiegające od Warunków Handlowych.
 4. Klienci mogą składać zamówienia: bezpośrednio w biurze Sprzedającego , listownie na adres podany na drukach firmowych Sprzedającego, telefonicznie, faxem oraz pocztą elektroniczną w każdym dniu roboczym tygodnia.
 5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Sprzedającego realizacja zamówienia wymaga uprzedniej wizyty Klienta w siedzibie Sprzedającego w celu omówienia wszystkich niezbędnych warunków sprzedaży i dostawy towaru.

II. Cena 


  1.  Ceny podane w ogłoszeniach i reklamach Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty handlowej.
 1. Cena powinna zostać uzgodniona pomiędzy Sprzedającym a Klientem przed wydaniem towaru lub w dniu składania zamówienia.
 2. W przypadku braku ustaleń co do ceny, Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania i stosowania cen obowiązujących w dniu dostawy, uwzględniając aktualnie na ten dzień cenniki, stawki celne i podatkowe oraz ewentualne kursy walut.
 3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej towary dostarczone są według cen skalkulowanych przy odbiorze z magazynu Sprzedającego w Zamysłowie, Stęszewie lub Słubicach (tj. loco magazyn Sprzedającego).
 
III. Warunki dostawy 

 1. W wypadku jeśli Klient nie odbiera towaru własnym transportem z magazynu Sprzedającego lub nie zastrzeże inaczej, dostawa będzie realizowana przez firmę transportową wskazaną przez Sprzedającego .
 2. Wszelkie koszty związane z dostawą towaru z magazynu Sprzedającego p o n o s i Klient. Dotyczy to w szczególności, lecz bez ograniczenia do tych pozycji, następujących kosztów:


-odbioru z magazynu,

-załadunku i rozładunku,

-transportu, w tym przesyłki ekspresowe,

-ubezpieczenia w czasie transportu,

-opakowania towaru.
 1. Ryzyko uszkodzenia i utraty przesyłki, w tym przypadkowej od chwili wydania towaru magazynu Sprzedającego Klientowi lub przewoźnikowi ponosi Klient.
 2. Terminy dostawy są liczone w tygodniach kalendarzowych od daty wystawienia faktury (rachunku).
 3. Podawane terminy dostawy są jedynie terminami orientacyjnymi i ich niedotrzymanie nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Sprzedającego. Ponadto, zastrzega się możliwość zmiany podawanych terminów dostawy lub zmiany terminu dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
 4. Wszelkie utrudnienia w dostawie przewidywane przez Klienta powinny zostać podane z odpowiednim wyprzedzeniem Sprzedającemu.
 5. Sprzedający może na życzenie Klienta i jego koszt dokonać standardowego ubezpieczenia (żądanie Klienta winno być złożone na zamówieniu lub stanowić odrębne oświadczenie).
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ubytków powstałych w czasie Klient (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest przed przyjęciem towaru żądać wyraźnego zaznaczenia tego faktu w liście przewozowym w momencie odbioru towaru.
 7. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niespełnienie zobowiązań wynikających z umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej. Pod pojęciem Siły Wyższej należy rozumieć takie okoliczności, Które powstały po zawarciu umowy w wyniku nadzwyczajnych, nieodwracalnych zdarzeń żywiołowych i innych tego typu okoliczności w tym zakłóceń w fabryce lub transporcie będących poza kontrolą Sprzedającego. IV. Warunki płatności 

1.Termin płatności jak i zasady płatności są każdorazowo uzgadniane z Klientem. W przypadku braku uzgodnień przyjmuje się, iż realizacja zamówienia następuje po uprzedniej zapłacie ceny w ustalonym terminie.

2.W razie opóźnienia w zapłacie ceny Klient jest zobowiązany – bez odrębnego wzywania – do zapłaty odsetek ustawowych.

3. Wyłącza się możliwość dokonania przez Klienta potrącenia ustawowego z ceny, o którym mowa w przepisach art.498-506 k.e. lub jakiegokolwiek innego potrącenia.

4. Niezapłacenie nawet w części ceny w ustalonym terminie upoważnia Sprzedającego do bezterminowego zawieszenia realizacji wszystkich innych dostaw na rzecz Klienta zalegającego z zapłatą, jak również do natychmiastowego rozwiązania wszelkich umów i porozumień zawartych uprzednio z Klientem.

5.Brak zapłaty w ustalonym terminie powoduje także konieczność uregulowania przez Klienta wszelkich innych należności na rzecz Sprzedającego.


 V. Gwarancja.
 1. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego, w zakresie ich wad fabrycznych, są objęte gwarancją Sprzedającego po warunkiem ich właściwego użytkowania.
 1. Szczegółowe zasady gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej danego towaru.
 2. Okres gwarancji oferowanych towarów wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury (rachunku).
 3. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego lub innego punktu gwarancyjnego w celu wykonywania naprawy oraz koszty odbioru towaru po naprawie gwarancyjnej obciążają każdorazowo Klienta.
 4. Jednocześnie strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za towar z tytułu rękojmi.


VI. Reklamacje
 1. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu, zwłaszcza pod kątem jego stanu technicznego oraz zgodności z zamówieniem.
 2. W przypadku uszkodzeń lub ubytków stwierdzonych po przyjęciu towaru, Klient zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia przyjęcia towaru zawiadomić o tym Sprzedającego celem sporządzenia protokołu z opisem stanu rzeczy. Niedotrzymanie powyższego terminu uniemożliwia reklamację Nabywcy.
 3. Reklamacje będą uwzględnione pod warunkiem ich zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem opisanym w pkt. 2 powyżej.
 4. Reklamowanie jednej pozycji z całej dostawy nie uzasadnia reklamowania wszystkich towarów objętych daną dostawą.
 5. W wypadku uznania zasadności reklamacji odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się według Sprzedającego do naprawy lub wymiany wadliwych części towaru.

VIII. Rezygnacja z zamówienia i zwrot towarów.
 1. Rezygnacja z dokonanego zamówienia możliwa jest jedynie za zgodą Sprzedającego i upoważnia Sprzedającego do zatrzymania wcześniej otrzymanej zaliczki (jeśli taki fakt miał miejsce) będącej w tym przypadku zadatkiem w rozumieniu art.394 k.c
 2. Zwrot towaru zamówionego i dostarczonego możne nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Koszty zwrotu towaru, do miejsca wskazanego przez Sprzedającego,w tym rozładowania, obciążają Klienta.
 4. Zwroty może dotyczyć tylko towaru nieużywanego i w oryginalnym opakowaniu. Zwrot powinien być zgłoszony Sprzedającemu w ciągu 7 dni od dostarczenia zamówionego towaru.
 5. Prawo do zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta.


VII. Zastrzeżenie prawa własności.
 1. Wszelkie towary pozostają własnością Sprzedającego do czasu zapłacenia mu wszystkich kwot związanych z realizacją zamówienia, którym objęte są zbywane na rzecz Klienta towary.
 2. W przypadku postępowania sprzecznego z Warunkami Handlowymi, a w szczególności zwłoki z zapłatą ponad 14 dni od ustalonego terminu zapłaty, Sprzedający jest uprawniony do żądania zwrotu natychmiastowego dostarczonego towaru, a Klient zobowiązany jest do jego natychmiastowego wykonania.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania towarów w miarę ich dostarczenia, nawet jeśli są to dostawy częściowe.
IX. Miejsce spełnienia Świadczenia.

Miejscem spełnienia świadczenia jest miasto Stęszew.

X. Rozwiązywanie sporów.
 1. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Sprzedającym a Klientem związanego z realizacją umowy sprzedaży, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd siedziby Sprzedającego. 
 2. W sprawach nie uregulowanych w powyższych Warunkach Handlowych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.
spacer
spacer spacer
panel administratora   Sitemap
spacer
TMN jest działem handlowym firmy Pol-Plan | www.pol-plan.com.pl
spacer
Stronę wykonał : netstar: monitoring, strony internetowe, telewizja przemysłowa